Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - instytucja, która między innymi w razie zawieszenia działalności banku (decyzja KNF) wypłaca w terminie 7 dni roboczych środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.


Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej : http://www.bfg.pl/zasady-gwarantowania-depozytowGwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro (według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku). Środki pieniężne zgromadzone w Banku, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził są traktowane jako jeden depozyt.

Gwarancją BFG objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) system gwarancyjny BFG w wysokości równowartości w złotych 100 000 euro obejmuje środki pieniężne każdego współposiadacza rachunku.

Gwarancjom BFG podlegają depozyty:
1) osób fizycznych;

2) szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych;
3) osób prawnych;
4) jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.


Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez:

1) Skarb Państwa;
2) Narodowy Bank Polski;

3) banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe;
4) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;

5) Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

6) instytucje finansowe;

7) firmy inwestycyjne, o których mowa w art.4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz.UE L 176 z 27.06.2013, str.1 z późn.zm.);

8) osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank;

9) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

10) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);

11) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 291 i 615);

12) jednostki samorządu terytorialnego ;

13) organy władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;

Ponadto gwarancjami BFG nie są objęte:

1) wierzytelności, które mogą powstać wobec podmiotów nie objętych systemem gwarantowania, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w zawieraniu umów

2) wierzytelności mogące powstać w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, kiedy podmiot objęty systemem gwarancji wystawia dokument pieniężny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne;

3) wierzytelności powstałe w związku z wykonywaniem czynności bankowych, w przypadku gdy nie można zidentyfikować deponenta.


Do pobrania:

Informacja o ustawowym systemie gwarantowania depozytów (warunki i tryb gwarantowania środków przez Bankowy Fudusz Gwarancyjny) > > >


Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Gorzycach > > >