Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Zebranie Przedstawicieli


Dnia 17 października 2017r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenia regulaminu obrad.
2 Przyjęcia porządku obrad.
 3 Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej Banku oraz przyjęcia regulaminu wyborów uzupełniających.
5 Przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
6 Uchwalenia nowego "Regulaminu działalnia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach".
7 Zasad ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Banku.
8 Wyboru modelu działania Banku.
9 Przyjęcia "Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości".

 Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a

 

 

 BS-GORZYCE     ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

 

Niniejszym informujemy członków spółdzielni, iż zgodnie ze Statutem, w Banku działa 6 (sześć) Grup Członkowskich.

 

W załączeniu uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie > > > > >