Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Zebranie Przedstawicieli


Dnia 25 kwietnia 2017r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenia regulaminu obrad.
2 Przyjęcia porządku obrad.
 3 Zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gorzycach za 2016r".
 4 Zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2016r".
5 Udzielenia absolutorium za 2016r. Mirosławowi Grabiec - Prezesowi Zarządu
6 Udzielenia absolutorium za 2016r. Karinie Bugla - Wiceprezesowi Zarządu
7 Udzielenia absolutorium za 2016r. Bernadecie Krajewskiej - Członkowi Zarządu
8 Udzielenia absolutorium za 2016r. Dominikowi Mucha - Członkowi Zarządu
9 Zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach za 2016r".
10 Uchwalenia podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.
11 Uchwalenia "Kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2017r."
12 Wyboru modelu działania Banku.
13 Przyjęcia „Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości”.

 Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a

 

Galeria > > >

 

 

 BS-GORZYCE     ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

 

Niniejszym informujemy członków spółdzielni, iż zgodnie ze Statutem, w Banku działa 6 (sześć) Grup Członkowskich.

 

W załączeniu uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie > > > > >