Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Obsługa dewizowa

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe (wyłącznie w formie bezgotówkowej) za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, zgodnie z instrukcją "Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach" Zlecenia dewizowe mozna składać w Centrali BS Gorzyce oraz PK Lubomia w godzinach pracy Banku ( do godziny 15.00). 
 
 
Dane które należy podać przy przelewach dewizowych uzupełnione o właściwy numer rachunku bankowego klienta:
1) Nr rachunku: PL _ _ 8469 0009 _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
2) S.W.I.F.T CODE: POLUPLPR
3) Dane właściciela rachunku: imię i nazwisko oraz adres

Z tytułu rozliczeń dewizowych obowiązują opłaty i prowizje naliczane zgodnie z zamieszczonym poniżej Rozdziałem III tabel opłat i prowizji w BS Gorzyce.
Więcej informacji uzyskasz w placówkach BS Gorzyce.

 

-Wyciąg-
Rozdział III "Tabeli opłat i prowizji za czynności bankowe w BS Gorzyce" oraz "Tabeli opłat i prowizji dla posiadaczy ROR w BS Gorzyce"
(obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2012r.)

 
 A.  

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe

 

  1.

Przelewy SEPA2),

10 zł

  2.

Przelewy regulowane3),

15 zł

  3.

Polecenia wypłaty4).

17 zł

  4.

Opłata "Non-STP"5)
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.3

30 zł

  5.

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonanie na zlecenie Klienta.
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku

75 zł
+ koszty banków trzecich

 B.  

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym1):

 

  1.

Przelewy SEPA2),

12 zł

  2.

Przelewy regulowane3),

20 zł

  3.

Polecenia wypłaty4).
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9 w przypadku opcji kosztowej "OUR"

35 zł

  4.

Opłata "Non-STP"5)
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.3

30 zł

  5.

Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS

10 zł

  6.

Realizacja (sprzedaż) przekazów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym:
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt.6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3

 

   

6.1. W EUR, USD i GBP w trybie "pilnym",

100 zł

   

6.2. W USD, GBP i PLN w trybie "przyspieszonym"

80 zł

  7.

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta.

75 zł
+ koszty banków trzecich

  8.

Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazów obrocie dewizowym
Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej

15 zł

  9.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od poleceń wypłaty.

60 zł

   

 

 

1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
2) Przelew SEPA-przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
- waluta transakcji EUR;
- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
- koszty "SHA";
- przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
- bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS www.bankbps.pl
3) Przelew regulowany- transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca warunki:
- waluta transakcji EUR
- kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50 000;
- zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego odbiorcy i nadawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
- koszty "SHA"
4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecajaca dokonanie przelewu okreslonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta)
5) Opłata "Non-STP" - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
- kodu BIC banku beneficjenta lub
- numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie